Showing posts with the label Indian constitution

ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂಲ ರಚನೆಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ - ಭಾರತೀಯ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಹೆಗ್ಗುರುತು ಪ್ರಕರಣಗಳು

Important Amendments in Indian Constitution in kannada