human

Facts and Statistics About Hair in kannada

ಮಾನವ ಅಂಗರಚನಾಶಾಸ್ತ್ರ ibit.ly/wvx1 ಕೂದಲು ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಸರಳವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕೂದಲು …

Load More
That is All