Showing posts with the label ಸಂವಿಧಾನ ಸಭೆ

ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಚಲನೆಗಳು

ಹಣಕಾಸು ಸಂಬಂಧಿತ ಸಂಸದೀಯ ನಿಯಮಗಳು

ಸಂಸದೀಯ ನಿಯಮಗಳು

ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಮುಖ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು.

ರಾಜೀನಾಮೆಗಳ ಸಲ್ಲಿಕೆ

ಅಧಿಕಾರದ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನಗಳು

Indian Constitution - Durations. Important Time Limits in Indian Constitution